top of page
JAT Headshot - Jasmin Animas-tapia_edited.jpg

Bonjou MS 419 Fanmi:

Non mwen se Jasmin e mwen ta renmen pwofite okazyon sa a pou mwen prezante tèt mwen kòm Koòdonatè Paran MS 419 la. Mwen rankontre anpil nan nou nan pòtay la lè ou depoze oswa pran pitit ou a e se te yon plezi pou m fè sa.

Wòl mwen se sipòte ou menm ak fanmi ou. Mwen la pou m reponn nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan lavi akademik oswa sosyal pitit ou a isit nan MS 419. Lekòl presegondè se yon epòk anpil chanjman ak devlopman enteresan epi mwen la pou m sipòte w epi travay avèk ou pou asire w ke nou gen yon enstriksyon. kominote edikatif, san danje epi amizan. Ane sa a, mwen pral travay ak PTA, Direktè Montañes, anplwaye, pwofesè, ak elèv yo pou kreye atelye, evènman, ak lòt pwogram pou ede ou menm ak fanmi ou.

 

Mwen ankouraje w rete enfòme sou edikasyon pitit ou a atravè Remind, Google Classroom, ak mete ajou enfòmasyon kontak ou.

Tanpri anrejistre pou raple nan: rmd.at/ms419Mwen pral kenbe lè biwo pandan tout ane a. Mwen pral voye lyen rale a pa imel ak Raple.

 

Vin di bonjou epi poze nenpòt kesyon oswa pataje lide. Mwen kontan pale ak travay avèk ou pou asire siksè pitit ou isit la nan MS 419!

Sensèman,

Jasmen

Koòdonatè paran MS 419

(212) 374-0788

janimastapia@schools.nyc.gov

bottom of page