top of page
thumbnail_image002_edited_edited.png

MS 419 nan Distri 24 fyè pou l anonse yon lekòl presegondè ki fèk konstwi pral ouvri pòt li pou premye elèv klas 6yèm ane yo nan mwa septanm 2022.  Kondisyon modèn nan bilding senk etaj prezante men se pa sa sèlman: laboratwa syans dènye modèl, jimnazyòm, bibliyotèk, estidyo atizay, kafeterya, sal mizik, ak salklas.  Chak espas endividyèl yo fèt espesyalman pou maksimize eksperyans lekòl presegondè a epi bay elèv yo yon anviwonman aprantisaj ki an sekirite, san baryè, kreyatif, ak sipò aksesib pou tout elèv k ap aprann. 

 The modern designed five-story building features but is not limited to: State-of-the-art science lab, gymnasium, library, art studio, cafeteria, music room, and classrooms. 

Each individual space has been specifically designed to maximize the middle school experience and provide students a safe, barrier-free, creative, and supportive learning environment accessible for all learners. 

KONTAKTE NOU.

Adrès

111-12 Astoria Boulevard 

Northern Corona, NY 11368

Imèl

SMontanes@schools.nyc.gov

Mesaj vwa 

212-374-0788

 

Mèsi pou soumèt!

Deklarasyon sou Aksè: Nou ap travay pou rann sitwèb sa a vin pi fasil pou moun ki gen andikap, epi n ap suiv  Gid pou Aksè nan kontni Entènèt 2.0 . Si w bezwen asistans ak yon paj patikilye oswa yon dokiman sou sit aktyèl nou an, tanpri kontakte  SMontanes@schools.nyc.gov  pou mande asistans.

bottom of page